Taisbean

 

Ch́ mi coille 'nam aigne

Le rùsg ùr air gach craobh

'S an àile eadar na geugan

            làn reultan.

 

'S tha aon chraobh nam measg -

Mo chraobh-sa

Chaidh a chur nuair bha an saoghal ̣g,

'S i nis aost' is àrd

Le freumhan làidir domhainn san Talamh

'S geugan a' suathadh nan Nèamh.

 

Craobh a' chairdeas:

Philodendron.

 

 

 

Eadar-theangachadh Gàidhlig le Aonghas Phàdraig CaimbeulBeurla

 

ṇtaichean/notes